Pricacy- en cookiestatement USG

 

Privacy statement USG

Utility Support Group (USG) verwerkt persoonsgegevens. Om u hierover duidelijk en transparant te informeren, is deze privacyverklaring opgesteld. USG draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de organisatie ontvangt vertrouwelijk worden behandeld en dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsvindt. In deze privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over verwerking van persoonsgegevens door USG.

Contactgegevens
USG is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. USG (Kvk-nummer: 14071112) is gevestigd aan de Kampstraat 101 te (6163 HE) Geleen. Bij vragen over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer (+31) 046 702 1000 of e-mail sturen via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband gebracht kunnen worden met een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan alle gegevens aan de hand waarvan USG u kan identificeren.

USG verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of gegevens die door betrokkenen vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Hierbij gaat het onder meer om contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om producten en diensten te kunnen leveren, persoonsgegevens die u ingevuld heeft op contactformulieren of webformulieren, gegevens die u verstrekt tijdens (kennismakings)gesprekken, persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites of persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit openbare registers, zoals het Kadaster of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. USG kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de producten of diensten van USG of doordat u zelf persoonsgegevens aan USG verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website.

Van wie verwerkt USG persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie USG persoonsgegevens verwerkt. USG verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij indirect of direct een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Hieronder vallen de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van USG;
 • sollicitanten;
 • mensen die interesse tonen in de producten of diensten van USG;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar USG een relatie mee
 • heeft, wil krijgen of heeft gehad;
 • bezoekers van de website;
 • alle andere personen die contact opnemen met USG.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

USG verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Om een relatie met u aan te kunnen gaan
  USG heeft persoonsgegevens van u nodig wanneer u klant wilt worden of wanneer u producten of diensten van USG wilt afnemen. Dit is nodig zodat USG kan beoordelen of zij een contract met u af wil sluiten, voor het aanbieden van offertes en om contact met u op te kunnen nemen.
 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten
  Als u voor uw werk contact heeft met USG, dan kan USG uw persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld nodig om te controleren of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen of om u toegang tot het kantoor van USG te verlenen. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om overeenkomsten van USG uit te voeren. Dit is nodig om contact met u op te nemen en om producten of diensten te leveren en te factureren.
 • Om u informatie te kunnen verstrekken
  USG verzamelt persoonsgegevens om informatie aan u te kunnen verstrekken. Dit kan informatie zijn die betrekking heeft op uw relatie met USG. Wanneer u geen relatie heeft met USG, kunt u zelf via het contactformulier op de website informatie opvragen. USG verwerkt hiervoor persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en u de gevraagde informatie te verstrekken.
 • Werving en selectie
  USG verzamelt uw persoonsgegevens met het oog op werving en selectie. Wanneer u solliciteert bij USG, worden uw gegevens opgeslagen om te bepalen of u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek en om contact met u op te kunnen nemen omtrent uw sollicitatie.
 • Social media
  USG maakt gebruik van diverse social media kanalen, namelijk Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Indien u de functies op de website met betrekking tot social media gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via de betreffende social media kanalen.

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
USG verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen:

 • Toestemming
  USG kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde weer in te trekken.
 • Op grond van een (te sluiten) overeenkomst
  Wanneer u, uw bedrijf of uw werkgever een overeenkomst met USG bent aangegaan of wilt aangaan tot het leveren van producten en diensten, dan verwerkt USG de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.
 • Wettelijke verplichtingen
  Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen. Op grond van verschillende wettelijke bepalingen moeten persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.
 • Gerechtvaardigd belang
  USG verwerkt uw persoonsgegevens als zij daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft en met de verwerking geen onevenredige inbreuk op uw privacy gemaakt wordt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden in het kader van beveiliging.
 • Ter bescherming van de veiligheid van betrokkenen
  USG kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van uw eigen veiligheid. Deze grondslag is voornamelijk van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan het kantoor of de installaties van USG. Er wordt onder andere geregistreerd wie in de gebouwen aanwezig is, om ervoor te zorgen dat bij ontruiming iedereen het pand verlaten heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
USG deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het sluiten van een overeenkomst of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van USG, zoals een IT-leverancier. Daarnaast kan USG persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van USG persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens is gehouden tot naleving van de AVG. Door USG ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
USG hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende organisatorische en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat USG gebruik maakt van de diensten van derde partijen zal USG in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
USG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Op basis van de nieuwe privacywetgeving heeft u bepaalde rechten wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Inzage
  U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens USG en verwerkt en om deze gegevens in te zien.
 • Correctie of aanvulling
  U heeft het recht een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegeven te corrigeren of te vervolledigen.
 • Gegevenswissing
  U heeft het recht om te verzoeken dat USG de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wissen. USG zal deze persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:
  • indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn;
  • indien u uw toestemming voor verwerking van de gegevens intrekt en er geen andere wettelijke grondslag voor gegevensverwerking is;
  • indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking en er geen dwingende gronden voor verdere verwerking zijn;
  • indien de gegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
  • indien de gegevens gewist moeten worden op basis van een wettelijk voorschrift.
 • Beperking van de verwerking
  U heeft het recht om USG te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperking indien u van mening bent dat het niet nodig is dat USG bepaalde gegevens van u verwerkt.
 • Overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die USG van u verwerkt en om deze gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Bezwaar
  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door USG.

Een verzoek tot inzage, correctie of aanvulling, verwijdering beperking, overdraagbaarheid van gegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u indienen bij USG via het contactformulier op de website. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij USG aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

 

 

Cookie statement

Door middel van dit cookie statement stelt Utility Support Group (USG) bezoekers van de website op de hoogte van de cookies die verwerkt worden. Het is mogelijk om bij bezoek aan de website aan te geven dat u niet wilt dat er cookies verwerkt worden. Dit doet u door op ‘niet akkoord’ te klikken in de cookie balk.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies worden met de pagina’s op de website van USG meegestuurd. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan de website weer naar de servers teruggestuurd worden. Hierdoor kan de website u als het ware herkennen bij een volgend bezoek. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Daarom worden cookies vaak gebruikt bij websites waarop u moet inloggen. Een cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft wanneer u de website gebruikt. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Functionele cookies
USG maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die de website zelf installeert. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies slaan geen persoonlijke gegevens op en bevatten geen gegevens aan de hand waarvan u getraceerd kan worden. Functionele cookies worden onder andere geplaatst via Google Maps. Deze informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet aan Google doorgegeven. Verder heeft USG aangegeven dat zij de gegevens niet met Google deelt en dat Google de gegevens die via de website verkregen worden dus niet voor eigen doeleinden mag gebruiken.

Google Analytics
USG maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Hierbij worden met analytische cookies persoonsgegevens van de websitebezoekers verwerkt. Analytische cookies stellen USG in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken zorgen ervoor dat USG inzicht krijgt in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s op de website het meeste worden bekeken. Hierdoor weet USG welke onderdelen van de website populair zijn en op welke punten de website verbeterd kan worden. Het verkeer op de website wordt geanalyseerd om de website te verbeteren en de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die verzameld worden zijn niet herleidbaar naar personen en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van USG geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies voor sociale media integratie
USG maakt ook gebruik van cookies voor het mogelijk maken van sociale media integratie. Op de website zijn koppelingen opgenomen naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze koppelingen maken het mogelijk om pagina’s te kunnen delen of promoten op deze netwerken. De code om deze koppelingen te kunnen realiseren wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze codes plaatsen onder meer een cookie. Hierdoor kunnen de sociale netwerken u herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook worden er gegevens over de pagina’s die u deelt verzameld. USG heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Voor meer informatie over de gegevens die de sociale netwerken verzamelen, verwijst USG naar de privacy verklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest.

Verwijderen van cookies
Wanneer u niet wilt dat USG via de website cookies opslaat, dan kunt u het accepterenvan cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hierdoor zorgt u ervoor dat er niet langer cookies opgeslagen worden. Zonder cookies kunnen sommige functies van de website echter wel minder goed of helemaal niet werken. Aangezien cookies op uw eigen computer opgeslagen worden, kunt u deze alleen zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. U kunt op de website van USG ook uw cookie voorkeuren aanpassen in de cookie balk.